Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne
§1
 1. Sklep internetowy www.ihtpolska.comprowadzony jest przez firmę IHT Polska Sp z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606258. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony. Siedziba firmy: 02-964 Warszawa, ul. Europejska 14D. Spółce nadano nr NIP: 512408068 oraz Regon: 363920937.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.ihtpolska.com, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie www.ihtpolska.com oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ihtpolska.com są fabrycznie nowe.
 1. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazane przez Klienta miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.
 1. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
 1. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ihtpolska.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.
 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią  jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy –zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Klienta.
 1. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Zamówienie
§2
 1. Sklep internetowy www.ihtpolska.com przyjmuje zamówienia e przez stronę www.ihtpolska.com, mailem na adres biuro@ihtpolska.com, telefonicznie na numer 533 375 875
 1. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
 1. a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej oraz
 1. b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu sklepu internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej,
 1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego rejestracji, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.
Zawarcie umowy
§3
 1. Treść strony internetowej www.ihtpolska.com i jej wszystkich podstron należy traktować, jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych na stronach www.ihtpolska.com produktów.
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient kliknie przycisk „Kup teraz”. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji gdy:
 1. a) Kupujący naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnej transakcji,
 1. b) Sprzedający nie ma zamówionego towaru lub nie ma możliwości jego sprowadzenia.
 1. c) Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów łączności nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
 1. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.
 1. Przyjęciem zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowe przez Sprzedającego. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.
Płatność
§4
 1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem ust 2
 1. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.
 1. Za realizację terminu płatności uważa się dzień wpływu środków na rzecz Sprzedającego.
 1. Operatorem kart płatniczych jest. PayU S.A. Główna siedziba (dane do faktury): ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
Realizacja zamówienia
§5
 1. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Nie mam możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru.
 1. Dostawy są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, a dostawy na zamówienie klienta niedostępnych w magazynie do 30 dni kalendarzowych. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 1. Zasady odbioru towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
 1. Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Kupującego lub niezależnie od powyższego, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 1. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.
 1. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający –z zastrzeżeniem § 6 niniejszego regulaminu.
Szkody powstałe podczas transportu
§6
 1. Odbiorca przyjmując towar powinien sprawdzić w obecności przewoźnika jego stan i zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie 7 dni od daty dostawy (w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić o szkodach sprzedawcę. Jeżeli odbiorca nie zgłosił tych zastrzeżeń w omawianych terminach istnieje domniemanie, że towar, który otrzymał jest zgodny z towarem opisanym w liście przewozowym.
 2. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient sporządził z udziałem kuriera (przewoźnika) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody.
 3. W protokole szkody transportowej w uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny także z wypełniaczami. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
 4. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
Koszty
§7
 1. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 1. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.
Odstąpienie od umowy
§8
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni .
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkty na indywidualne zamówienie;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar musi być odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, komplet dokumentów oraz dowód zakupu. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący i wysłany w 2 egzemplarzach do Klienta. Podpisany jeden egzemplarz dokumentu korygującego należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 10 dni od jej otrzymania dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób. Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
 1. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Reklamacje i gwarancja
§9
 1. Towary są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może być to dokument zakupu) lub opis na stronie internetowej.
 1. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres IHT Polska Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.
 1. Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.)
Promocje
§10
 1. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.
 1. Promocje nie łączą się ze sobą.
 1. Promocje nie obejmują towarów objętych rabatem.
Dane osobowe
§11
 1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia
 2. Co to jest RODO?
To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać czy zrealizować Twoje zamówienie. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.
Co to są dane osobowe?
To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Na przykład zarówno Twoje imię  i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.
Jakie Twoje dane są gromadzone przez administratora?
Zbieranie danych ogranicza się do danych niezbędnych do realizacji transakcji i wysyłki towarów, co obejmuje dane osobowe, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest IHT Polska Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa
Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w na stronie www.ihtpolska.com lub ze złożonego do nas, przez Ciebie, zamówienia na oferowane przez nas towary.
W jakim celu i na jakiej podstawie IHT Polska Sp. z o.o. . przetwarza Twoje dane osobowe?
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy, wykonania Twojego zamówienia lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów, • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania ze strony www.ihtpolska.com; • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;  • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji handlowych; zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje; rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez IHT Polska Sp. z o.o.;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie www.ihtpolska.com celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • www.ihtpolska.comjest uprawniony przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.
Czy musisz podać IHT Polska Sp. z o.o.  swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będzie wymagane przez nas w celu wykonania Twojego zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do celów wysyłkowych, numer telefonu w celu ewentualnego kontaktu związanego z realizowaną transakcją i do umieszczenia na liście przewozowym dla kuriera w celu kontaktu związanego z realizacja zlecenia dostarczenia zamówienia. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zrealizowanie Twojego zamówienia. Podanie przez Ciebie powyższych danych oraz pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?
Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:
Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.
Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – możesz poprosić o ich poprawienie.
Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych www.ihtpolska.com  przekazuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
www.IHTPolska.com przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
 2. a) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest IHT Polska Sp. z o.o. ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa .
 3. b) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 4. c) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
 5. d) udostępnienie danych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w www.ihtpolska.com , są przekazywane spółce . PayU S.A. Główna siedziba : ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-4950. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24 oraz następuje:
 7. a) w celu obsługi (zrealizowania) przez payu.pl płatności za nabyte w ihtpolska.com towary,
 8. b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ihtpolska.com sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 9. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.
Postanowienia końcowe
§12
 1. W celu prawidłowej obsługi strony www.ihtpolska.comoraz skorzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać co najmniej następujące parametry:– aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 1. Formularz zamówienia i potwierdzenie rejestracji zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.
 1. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówek w Państwa okolicy, które zajmują sie bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy.
Warszawa 2018-10-15.